Algemene voorwaarden

CheapTaxis is eigendom van en wordt uitgevoerd door TaxiTender, hierna te noemen YAT. Op de diensten van CheapTaxis zijn derhalve de onderstaande algemene voorwaarden van YAT van toepassing.

 • 1. RESERVERINGSOPDRACHT
  • 1.1. YAT bemiddelt als tussenpersoon namens onafhankelijke vervoerders bij het maken van reserveringen voor personenvervoer van en naar luchthavens. YAT verleent deze dienst in uw opdracht. YAT brengt een vervoersovereenkomst tot stand tussen u en de door u gekozen vervoerder. Door het maken van een reservering via het on- line reserveringssysteem van YAT gaat u als reiziger een vervoersovereenkomst aan met de vervoerder waarbij YAT zelf geen partij is.
  • 1.2. Reserveringen worden gedaan via het online reserveringssysteem van YAT en zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de verlangde vervoersdienst.
  • 1.3. Nadat u uw reservering in het online reserveringssysteem van YAT hebt afgerond, ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw reservering. Tevens ontvangt u een E-voucher. Uitsluitend met deze E-voucher kunt u aanspraak maken op de dienst van de betreffende vervoerder.
  • 1.4. YAT is verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van uw reserveringsopdracht, maar is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de vervoerovereenkomst. Hierop zijn de algemene voorwaarden van de betrokken vervoerder van toepassing. Deze kunt u rechtstreeks bij de vervoerder opvragen.
  • 1.5. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van correcte informatie die benodigd is om een reservering tot stand te brengen en uit te voeren. Dit betreft het verstrekken van de juiste naam, e-mailadres en mobiel telefoonnummer van de (hoofd)passagier en het juiste ophaaldatum en afhaaladres.
  • 1.6. De persoon die een reservering maakt dient 18 jaar of ouder te zijn. Door het maken van een reservering wordt u geacht bekend te zijn met de op de vervoerovereenkomst toepasselijke voorwaarden en gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
  • 1.7. Alle door YAT vermelde tarieven zijn in euro en inclusief btw. Vermeldingen in andere valuta dienen slechts ter indicatie.
 • 2. BETALING
  • 2.1. U kunt online betalen aan YAT via iDEAL of creditcard.
  • 2.2. Te allen tijde dient, voordat de vervoerovereenkomst gesloten wordt, de betaling van de ritprijs en overige kosten, volledig door YAT te zijn ontvangen.
 • 3. BEREKENING VAN PRIJZEN
  • 3.1. De ritprijs wordt berekend op basis van de werkelijk te rijden afstand. Daar bovenop brengt YAT 5% reserveringskosten in rekening. De datum en het tijdstip van aanvang van het vervoer zijn bepalend voor de prijs en mogelijke toeslagen. Lokale heffingen zoals tol- en parkeergelden zijn inbegrepen in de prijs.
 • 4. E-VOUCHER
  • 4.1. Binnen 24 uur nadat YAT volledige betaling voor de reservering heeft ontvangen, wordt per e-mail een E-voucher toegezonden naar het door u opgegeven e-mailadres.
  • 4.2. YAT behoudt zich het te allen tijde het recht voor om zich binnen 24 uur na reservering te beroepen op de vermelde tarieven, als mocht blijken dat deze niet juist zijn. Dit kan bijvoorbeeld komen door computerstoringen of wijzigingen in (lokale) belastingen. Mocht het totaalbedrag van uw reservering hierdoor onverwacht hoger uitkomen, dan kunt u, in afwijking van artikel 6, de reservering kosteloos annuleren of bevestigen door bijbetaling van het meerdere.
 • 5. BESCHIKBAARHEID VAN DE VOERTUIGCATEGORIE
  • 5.1. Reserveringen kunnen slechts per categorie en niet per merk/model gemaakt worden. YAT en de vervoerder behouden zich het recht voor een autotype of automerk in te zetten van de gereserveerde categorie, of een hogere categorie, in het geval dat de gereserveerde categorie niet (meer) beschikbaar is. In dat geval zult u geen extra vergoeding verschuldigd zijn.
  • 5.2. YAT behoudt zich te allen tijde het recht voor, namens de vervoerder, een door u gemaakte reservering te weigeren voordat deze bevestigd is. YAT geeft geen garantie van beschikbaarheid van vervoer. Uw reservering is definitief nadat u van YAT een E-voucher ontvangen hebt.
 • 6. ANNULEREN VAN DE RESERVERING
  • 6.1. Vervoerovereenkomsten zijn voor u bindend nadat u van YAT een bevestiging met een reserveringsnummer hebt ontvangen. U kunt dan geen gebruik meer maken van het wettelijke herroepingsrecht, aangezien dit is uitgesloten voor diensten betreffende vervoer. Annuleringen kunt u alleen via het reserveringssysteem van YAT doorgeven, waarbij de datum en het tijdstip van de annulering bepalend zijn voor het eventueel verschuldigd zijn van annuleringskosten.
  • 6.2. Bij een annulering tot 24 uur voor de aanvangstijd van het vervoer (zoals vermeld op de E-voucher) zijn er geen annuleringskosten.
  • 6.3. Indien de annulering plaatsvindt tussen 24 en 12 uur voor de aanvangstijd van het vervoer (zoals vermeld op de E-voucher) bedragen de annuleringskosten 50% van de overeengekomen prijs.
  • 6.4. Indien de annulering plaatsvindt tussen 12 tot 6 uur voor de aanvangstijd van het vervoer (zoals vermeld op de E-voucher) bedragen de annuleringskosten 75% van de overeengekomen prijs.
  • 6.5. Indien de annulering plaatsvindt binnen 6 uur voor de aanvangstijd van het vervoer (zoals vermeld op de E-voucher), alsook bij een no-show door u, brengt YAT de volledige prijs in rekening en verleent YAT geen restituties.
 • 7. WIJZIGEN VAN DE RESERVERING
  • 7.1. Alle wijzigingen voor de reservering zoals datum en aanvangstijd van het vervoer, dienen altijd zo spoedig mogelijk via email aan YAT te worden gemeld. Indien u dit niet doet kan YAT geen garantie geven voor de beschikbaarheid van het vervoer. Indien u niet over internettoegang beschikt op het moment dat u uw reservering wilt wijzigen, kunt u de wijziging telefonisch doorgeven aan de reserveringsafdeling van YAT. Het telefoonnummer van de reserveringsafdeling staat vermeld op de website van YAT (www.yattaxi.com).
  • 7.2. De vervoerder wacht tot maximaal 60 minuten na aankomst van uw vlucht op u. Als u bij het maken van uw reservering uw vluchtnummer opgegeven hebt, en uw vlucht vertraging oploopt of eerder aankomt, hoeft u de gewijzigde aankomsttijd niet aan ons door te geven. Als u voor of tijdens de paspoortcontrole vertraging ondervindt, na de paspoortcontrole lang op uw bagage moet wachten, of lang wordt opgehouden bij de controle van uw bagage door de douane, dient u dit zo spoedig mogelijk telefonisch door te geven aan de vervoerder. Het telefoonnummer van de vervoerder is vermeld op uw voucher.
 • 8. AANSPRAKELIJKHEID EN KLACHTEN
  • 8.1. YAT bemiddelt bij het maken van reserveringen voor vervoer van en naar luchthavens en is geen partij bij de uiteindelijke vervoerovereenkomst tussen u als reiziger en de vervoerder. YAT is daarom ook niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van de vervoerder in de uitvoering van de vervoerovereenkomst.
  • 8.2. YAT kan uitsluitend worden aangesproken indien zij is tekortgeschoten in haar taak als bemiddelaar en deze tekortkoming te wijten is aan haar schuld of krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening zou komen.
  • 8.3. Noch YAT, noch de vervoerder is aansprakelijk voor schade (inclusief schade als gevolg van gemiste vluchten bijvoorbeeld) als gevolg van het uittrekken van onvoldoende tijd voor uw reis.
  • 8.4. De aansprakelijkheid van YAT voor schade als bedoeld in artikel 8.2 is beperkt tot ten hoogste de in de reservering vermelde totale prijs. YAT is niet aansprakelijk voor gevolgschade.
  • 8.5. YAT aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor reserveringen die niet tot stand kunnen komen voor zover de oorzaak bij u of de vervoerder ligt. Daaronder valt onder meer het niet in acht nemen van de maximale wachttijd door de vervoerder.
  • 8.6. U bent te allen tijde verplicht YAT onverwijld in kennis te stellen van problemen of klachten teneinde YAT de mogelijkheid te bieden een passende oplossing te vinden. Indien u aan het voorgaande niet voldoet, verliest u ieder recht op vergoeding of restitutie.
  • 8.7. Klachten dienen uiterlijk 14 dagen na afloop van de op de E-voucher genoemde dienst per e-mail door u te zijn ingediend bij YAT onder vermelding van het reserveringsnummer. Bij de afhandeling van klachten zal YAT naar vermogen een bemiddelende rol vervullen tussen de reiziger en de vervoerder. Bij acceptatie ter plaatse van een door de vervoerder aangeboden alternatief zonder tussenkomst en/of informatie van YAT, kan achteraf niet bij YAT worden gereclameerd. YAT is daarvoor ook niet aansprakelijk.
  • 8.8. YAT en/of de vervoerder zijn voorts niet aansprakelijk en kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor vertragingen, veranderingen en annuleringen, als geen of slechts gedeeltelijk uitvoering gegeven kan worden aan de vervoerovereenkomst door overmacht, waaronder mede wordt begrepen militaire of burgerconflicten, terroristische activiteiten, natuur- of kernrampen, of andere oorzaken welke niet konden worden voorzien of waarop de vervoerder geen invloed uit kan oefenen, een en ander in overeenstemming met gebruikelijke uitsluitingen bij reisverzekeringen.
  • 8.9. Alle informatie op de YAT website wordt verstrekt in goed vertrouwen en wordt geacht correct te zijn op het moment van publicatie. YAT is niet aansprakelijk voor onnauwkeurigheden en verouderde informatie die aan haar verstrekt is door de vervoerders.
  • 8.10. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden accepteert u dat YAT op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden kan worden voor door u geleden schade die verband houdt met de dienst en dat alle klachten doorgestuurd zullen worden naar de vervoerder.
 • 9. EXTRA INFORMATIE
  • 9.1. YAT wijst u erop dat kinderzitjes niet in alle landen aan de Europese en Noord-Amerikaanse kwaliteitseisen voldoen. YAT adviseert u daarom uw eigen kinderzitje(s) mee te nemen.
 • 10. BAGAGE
  • 10.1. Als reiziger mag u per persoon maximaal 1 stuk ruimbagage tot 32 kg (70,5 lbs), lengte + breedte + hoogte maximaal 158 cm (62 inch) plus 1 stuk handbagage van 55 x 25 x 35 cm (l x b x h) met een gewicht tot 18 kg (40 lbs) meenemen. De som van de afmetingen van uw handbagage mag niet meer zijn dan 115 cm (45 inch). YAT wijst u erop dat de bagageruimte van de meeste sedans niet meer kan bevatten dan 2 stuks ruimbagage. Als u samen met 2 of meer anderen reist, of bagage bovenop de standaardhoeveelheid mee wilt nemen, raadt YAT u aan geen sedan, maar een andere vervoerscategorie, zoals een minivan, te boeken.
 • 11. MEETINGPOINT
  • 11.1. Op de meeste luchthavens is een meetingpoint in de aankomsthal. Indien beschikbaar ontvangt u als bijlage bij uw E-voucher een plattegrond waarop de locatie van dit meetingpoint is aangegeven. Als er sprake is van meerdere aankomsthallen, en u hebt tijdens het maken van de reservering uw vluchtnummer opgegeven, wordt u opgewacht door uw chauffeur of door een vertegenwoordiger van de vervoerder bij het meetingpoint van de aankomsthal waar uw vlucht wordt afgehandeld. Als u uw vluchtnummer niet hebt opgegeven, wacht uw chauffeur of de vertegenwoordiger van de vervoerder op u bij het main meetingpoint dat aangegeven is op de plattegrond. Indien er geen sprake is van een meetingpoint, wordt u opgewacht bij de uitgang na de douanecontrole.
 • 12. GESCHILLEN
  • 12.1. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan in verband met deze Algemene Voorwaarden zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter te Amsterdam. Ieder vorderingsrecht vervalt binnen een jaar na beĆ«indiging van de reservering/dienstverlening door YAT.
  • 12.2. Op de rechtsverhouding tussen de reiziger en de vervoerder zal in het algemeen het recht van toepassing zijn van het land waarin het vervoer plaats heeft gevonden. Ook zullen geschillen tussen u als reiziger en de vervoerder doorgaans aanhangig moeten worden gemaakt bij de rechter van het land waarin het vervoer heeft plaatsgevonden. In de algemene voorwaarden van de vervoerder kan echter een afwijkende regeling zijn getroffen voor het toepasselijke recht en de bevoegde rechter.
 • 13. OVERIG
  • 13.1. Your Airport Transfer (YAT) B.V. is gevestigd te Maastricht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer 52775445. YAT is telefonisch bereikbaar onder het nummer dat vermeld is op de website, of het e-mailadres info@yattaxi.com. Het btw-nummer van YAT is 850592495B01.
  • 13.2. YAT behoudt zich het recht eventuele aanpassingen in de prijs- en voorwaarden door te voeren. Versie d.d. 7 juli 2012

<script type="text/javascript" language="javascript" charset="utf-8">XXX_frameSupport = false;</script>